YHH

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Hà Nội

60m2

2019