HL HOUSE

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Cái Dăm , Hạ Long

200m2

2018