Nhà Hạ Long 2

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Hạ Long

150m2

2020